Regulamin


Regulamin sklepu internetowego Bake my day

Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2021r.

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego na stronie www.bakemyday.pl oraz usług świadczonych za pomocą tej strony przez Agatę Duniak-Majcher prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bake my day Agata Duniak-Majcher

Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców dokonujących zakupu za pośrednictwem strony www.bakemyday.pl. Niektóre postanowienia Regulaminu mogą dotyczyć jedynie Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumentów lub jedynie Przedsiębiorców.

Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem [https://bakemyday.pl/pages/regulamin] i został udostępniony Klientowi przed zawarciem umowy za pośrednictwem wskazanej strony z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku. Dodatkowo Regulamin jest przekazywany Klientowi wraz z potwierdzeniem Złożenia zamówienia.

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Sklepu internetowego oraz w związku z realizacją zamówień jest Agata Duniak-Majcher prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bake my day Agata Duniak-Majcher. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności [https://bakemyday.pl/pages/polityka-prywatnosci]

 • 1

Definicje

 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Formularz rejestracyjny – formularz udostępniony na stronie www.bakemyday.pl, umożliwiający założenie indywidualnego Konta
 3. Formularz zamówienia – formularz udostępniony na stronie www.bakemyday.pl umożliwiający złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży
 4. Formularz zapytań – formularz udostępniony na stronie www.bakemyday.pl umożliwiający wysłanie zapytania dotyczącego spersonalizowanego zamówienia
 5. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 8. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, zabezpieczone loginem (stanowiącym adres email) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę; stanowi zbiór danych w systemie teleinformatycznym i umożliwia gromadzenie i dostęp do danych wprowadzanych przez Klienta, danych dotyczących Zamówień złożonych przez Klienta oraz sprawdzenia statusu Zamówień.
 9. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę polegająca na przesyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres email informacji o produktach, usługach, promocjach oraz działalności Usługodawcy
 10. Prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 11. Produkt cyfrowy - dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych w tym m.in. e-booki
 12. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym lub przygotowana na zamówienie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
 13. Regulamin – ten Regulamin Sklepu internetowego www.bakemyday.pl
 14. Przedsiębiorca – podmiot zawierający umowę ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 16. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony na stronie www.bakemyday.pl przez Sprzedającego
 17. Sprzedający/Usługodawca – Agata Duniak-Majcher prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bake my day Agata Duniak-Majcher, adres: Kormorana, nr 10, 11-034 Tomaszkowo
 18. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz w odpowiednim zakresie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta; w odniesieniu do Przedsiębiorców umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego
 19. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona za pośrednictwem strony www.bakemyday.pl
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego przy pomocy Formularza zmówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

 

 • 2

Usługi elektroniczne

 1. Za pośrednictwem strony www.bakemyday.pl Usługodawca świadczy nieodpłatnie Usługi elektroniczne tj. dostępu do zawartości strony, w tym do treści, tekstów i multimediów, Konto, Newsletter.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego, Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz Regulaminem, w szczególności:
  1. zabronione jest podejmowanie przez Usługobiorcę aktywności, które mogłyby negatywnie wpływać na funkcjonowanie Sklepu internetowego lub Usług elektronicznych, destabilizowały ich pracę oraz działań sprzecznych z przeznaczeniem Sklepu internetowego lub Usług elektronicznych, na przykład stosowanie oprogramowania zakłócającego pracę Sklepu internetowego lub Usług elektronicznych czy też rozsyłanie lub umieszczenia jako Sklep niezamówionej informacji handlowej
  2. niedostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających Regulamin, na przykład: treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  3. poszanowanie praw Usługodawcy i osób trzecich, w szczególności prawa autorskich i praw własności intelektualnej
 3. Do korzystania z Usług elektronicznych i Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (tj. komputer, tablet, telefon i inne) z dostępem do Internetu oraz wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową (tj. Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari).
 4. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego i Usług elektronicznych, niezbędne może być ponadto konto poczty elektronicznej (email).
 5. Dostęp do strony www.bakemyday.pl i Usług elektronicznych jest nieodpłatny.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania ze strony www.bakemyday.pl lub skorzystania z określonych Usług elektronicznych tj. rejestracji Konta, zapisu na Newsletter, Formularz zapytań, Formularza zamówienia. Umowa dotycząca świadczenia Usług elektronicznych Konta i Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
 7. W celu skorzystania z Usługi elektronicznej Konta, należy wypełnić Formularz rejestracyjny wymaganymi danymi, ustalić hasło oraz zaakceptować Regulamin. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy i ochrony go przez dostępem osób trzecich. Do jednego adresu email przypisane może być jedno Konto. Konto umożliwia wprowadzenie i aktualizowanie danych dotyczących adresów dostawy, przeglądanie historii Zamówień, sprawdzenie statusu aktualnie złożonych Zamówień.
 8. W celu skorzystania z Usługi elektronicznej Newsletter należy podać adres email i wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera na podany adres email.
 9. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych dostępu do zawartości strony ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, z chwilą opuszczenia strony przez Usługobiorcę.
 10. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych Usług elektronicznych i usunąć Konto lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając prośbę na adres: odo@bakemyday.pl Usunięcie konta lub rezygnacja z Newslettera jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez użytkownika umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
 11. Z uwagi na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usług elektronicznych za zgodą Usługobiorcy, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie tej usługi, na mocy art. 38 pkt 13 Praw konsumenta. Usługobiorca może jednak w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej.
 12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym tylko z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu dostarczania przez Usługobiorcę treści bezprawnych, obraźliwych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w przypadku gdy Usługobiorca wykorzystuje Sklep internetowy do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, gdy Usługodawca uzyska wiarygodną informację, o tym że, Usługobiorca swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych użytkowników oraz innych osób.
 13. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 14. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Usług elektronicznych można zgłaszać Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres odo@bakemyday.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 15. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Usługobiorcę.
 16. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu rejestracyjnym, Formularzu zapytań oraz w Formularzu zamówienia są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku założenia Konta Usługobiorca zobowiązuje się do aktualizacji podanych danych.
 17. Korzystanie z Usług elektronicznych oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami, obejmującymi w szczególności:
 18. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany i inne
 19. programy śledzące działania użytkownika w sieci, gromadzące informacje o użytkowniku i wysyłające je autorowi programu
 20. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing)
 21. programy szpiegujące
 22. spam
 23. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich.
 24. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 25. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
 26. zapory sieciowe
 27. regularna aktualizacja oprogramowania
 28. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów
 29. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym
 30. szyfrowanie transmisji danych
 31. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia
 32. używanie legalnych programów i aplikacji
 33. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.

 

 • 3

Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Produktu i wydania Klientowi Produktu lub do dostarczenia do Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu ceny Produktu oraz do odebrania Produktu.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe zarówno po zalogowaniu się przez Klienta na Konto jak również bez posiadania Konta, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia w Formularzu zamówienia.
 3. Cena Produktu podana w Sklepie internetowym podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu oraz o obowiązku jej uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedający może dokonywać zmian cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty w Sklepie internetowym, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana ceny dokonana przez Sprzedającego nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dodać Produkty do koszyka, podać lub zweryfikować dane, dokonać wyboru Dostawy, zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić złożenie Zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku wyboru elektronicznej metody płatności za Produkt, Klient zostanie automatycznie przekierowany do wybranego systemu płatności online.
 7. Sprzedający w ciągu 24 godzin od otrzymania Zamówienia przesyła Kupującemu potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres email Kupującego podany przez niego podczas składania Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Sklep internetowy umożliwia także złożenie Zamówienia na spersonalizowane Produkty realizowane na zamówienie zgodnie z projektem lub pomysłem Klienta. W celu złożenia spersonalizowanego zamówienia należy wypełnić Formularz zapytań. Sprzedający w ciągu 14 dni od otrzymania Formularza zapytań, prześle Klientowi wycenę Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Sprzedającego akceptacji przez Klient wyceny dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Realizacja Zamówienia opłaconego za pośrednictwem pośrednika płatności następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu płatności Klienta na koncie Sprzedającego lub pośrednika płatności. W przypadku braku dokonania płatności w ciągu 12 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedający potwierdził już przyjęcie Zamówienia to Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 10. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wydanie Produktu powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku spersonalizowanych Zamówień termin realizacji Zamówienia jest ustalany indywidualnie. Termin realizacji będzie zawarty w potwierdzeniu Zamówienia.
 11. Sprzedający wystawia i przekazuje Klientom dowód sprzedaży w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywane faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Klient może zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej, wysyłanych na adres e-mail. W tym celu Klient powinien wysłać e-mail na adres zamowienia@bakemyday.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej, faktury będą wysyłane w formie papierowej na adres Klienta wskazany w Koncie lub podczas procesu Zamawiania.  
 12. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 • 4

Dostawa

 1. Sprzedający umożliwia Klientom odbiór osobisty Produktu pod adresem: Puławska 118, Warszawa lub dostawę Produktów na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
 2. Dostawa Produktów jest odpłatna, chyba, że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
 3. Czas realizacji Zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności wynosi:
  1. dla Produktów: od 2 do 4 Dni roboczych
  2. dla Produktów cyfrowych do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub pośrednika płatności
 4. Koszt Dostawy jest widoczny dla Klienta w procesie składania Zamówienia.
 • 5

Płatności

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności:
  1. Płatność online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny Produktów w wysokości wskazanej w Zamówieniu. Usługa płatności online realizowana jest przez Stripe i PaypalW przypadku płatności online zapłata następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowych Sprzedającego lub pośrednika płatności. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 12 godzin od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Klient ponosi koszty transakcji finansowej.

 

 • 6

Produkty cyfrowe

 1. Klient może zamówić w Sklepie internetowym także Produkty cyfrowe.
 2. Opis Produktu cyfrowego zawiera informacje co do jego funkcjonalności oraz technicznych wymagań.
 3. W trakcie procesu składania Zamówienia na Produkty cyfrowe Klient będzie poproszony o wyrażenie zgody na spełnienie przez Bake my day świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Prawa konsumenta. Niewyrażenie zgody na spełnienie przez Bake my day świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy oznacza, że umowa sprzedaży danego Produktu cyfrowego nie zostanie zawarta.
 4. Rozpoczęcie spełniania świadczenia następuje po zaksięgowaniu Płatności zgodnie z §5 i umożliwieniu Klientowi pobrania Produktu cyfrowego. Z tą chwilą Klient traci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Po otrzymaniu linku lub możliwości pobrania Produktu cyfrowego Klient powinien niezwłocznie pobrać Produkt cyfrowy, tak aby w przypadku zaprzestania udostępniania pliku Produktu cyfrowego na stronie Sklepu internetowego, Klient nie utracił dostępu do Produktu cyfrowego. Bake my day nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Produktów cyfrowych w Sklepie internetowym, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktów cyfrowych na odrębnym nośniku pamięci po realizacji Zamówienia.
 6. Klient ma prawo korzystać z Produktów cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przekazanie Produktu cyfrowego Klientowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w ust. 6 powyżej korzystanie przez Klienta z treści cyfrowych (np. kopiowanie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody licencjodawcy lub właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
 8. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.
 • 7

Kody rabatowe

 1. Kod rabatowy to kod uprawniający do skorzystania z rabatu na Zamówienie.
 2. Kody rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego Zamówienia. Kod rabatowy zawiera informacje o jego wartości. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Kod rabatowy może być powiązany z minimalną wartością Zamówienia.
 3. Nie można łączyć kilku kodów rabatowych.
 4. W celu skorzystania z kodu rabatowego, należy podać kod w Formularzu zamówienia. Rabaty na podstawie Kodu rabatowego są udzielane automatycznie.

 

 • 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 27 Prawa konsumenta, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku dostarczania zamówionych Produktów osobno termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy można wysłać wiadomość zawierającą jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy m.in. na adres email: zamowienia@bakemyday.pl lub pisemnie na adres: Bake my day Agata Duniak-Majcher, adres: Kormorana, nr 10, 11-034 Tomaszkowo
 3. Przykładowego formularz odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na adres: Bake my day Agata Duniak-Majcher, adres: ul. Puławska 118, 02-624 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu Produktu obciąża Konsumenta.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Produktu. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo dostąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 9. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie mają zastosowanie również do Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 • 8

Reklamacje

 1. Sprzedający na obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 3. Reklamacje można składać m.in. elektronicznie na adres: zamowienia@bakemyday.pl lub pisemnie na adres: Bake my day Agata Duniak-Majcher, adres: Kormorana, nr 10, 11-034 Tomaszkowo
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Bake my day Agata Duniak-Majcher, adres: ul. Puławska 118, 02-624 Warszawa.
 5. Zaleca się, aby Klient w treści reklamacji podał następujące dane:
  1. dane kontaktowe
  2. numer Zamówienia oraz wskazanie Produktu, którego dotyczy reklamacja
  3. datę i opis zgłaszanej wady
  4. żądanie związane z reklamacją (żądanie usunięcia wady, wymiany Produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną wadą).
 6. Sprzedający udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 7. Uwzględniając reklamację Sprzedający wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę Produktu usunie. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktów.
 9. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego §8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
 • 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń

 1. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowe. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 • 10

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Przedsiębiorcą lub Usługodawcą a Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego lub Usługodawcy.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z Przedsiębiorcą. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą sposobu płatności oraz faktu Umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający jak również jego pracownicy czy też upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym za utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedającego, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników umyślnie.
 6. Postanowienia niniejszego §10 nie mają zastosowania do Klientów bądź Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania przerw i zakłóceń w działalności Sklepu internetowego. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedający będzie w miarę możliwości informować użytkowników poprzez dostępne środki, np. poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Sklepu internetowego.
 2. Działanie Sklepu internetowego podlega prawu polskiemu, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 3. Prawa autorskie do treści umieszczanych na stronie Sklepu internetowego, znaków towarowych, elementów graficznych, jak również nazwa Sklepu internetowego podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, za które w szczególności uważa się: zmianę funkcjonalności Sklepu internetowego, zmianę danych Sprzedającego, poprawę świadczonych usług i obsługi, zmianę przepisów prawa lub zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa wskutek orzeczeń sądów oraz decyzji organów oraz usunięcie błędów zawartych w treści Regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu w odniesieniu do usług o charakterze ciągłym (np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.
 7. Sprzedający poinformuje o zmianie treści Regulaminu za pomocą komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
 8. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących Usług elektronicznych świadczonych w sposób ciągły tj. Konto, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie Regulaminu oraz o przysługującym prawie do wypowiedzenia umowy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2021r.

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Bake my day Agata Duniak-Majcher, adres: Kormorana, nr 10, 11-034 Tomaszkowo lub na adres zamowienia@bakemyday.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…............................................................................................................................................................

- Data …..............................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.